OVER ONS  •  ONZE FOTOGRAFEN  •  TARIEVEN
GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITES VAN LUMEN/VALO CC e.K.
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE LUMENPHOTO.NL

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: augustus 2023.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DOOR EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING (OF ANDERE CONTENT, PRODUCTEN, SERVICES OF FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE OF DE MOBIELE TOEPASSING (GEZAMENLIJK DE "WEBSITE") VAN LUMEN/VALO CC e.K (WAARONDER "LUMENPHOTO.NL") TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE IN DIT DOCUMENT UITEENGEZETTE VOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN, BELEIDSREGELS EN RICHTLIJNEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN, ALSMEDE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE CONTENT, PRODUCTEN, SERVICES OF FUNCTIES (GEZAMENLIJK DE "GEBRUIKSVOORWAARDEN"). INDIEN U NIET MET AL DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, DIENT U DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld ter vervanging van de algemene voorwaarden van een contentlicentieovereenkomst die u wellicht met Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl), dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen heeft afgesloten, en indien er sprake is van strijdige bepalingen, gelden de voorwaarden van uw contentlicentieovereenkomst. Door de Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u wettelijk gerechtigd bent om met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan. Als u de Website namens enige entiteit gebruikt, verklaart en garandeert u voorts dat u bent gemachtigd om namens de betreffende entiteit met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en dat de betreffende entiteit ermee akkoord gaat om Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) schadeloos te stellen indien deze Gebruiksvoorwaarden worden overtreden.

PRIVACYBELEID

Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) streeft ernaar uw privacy te beschermen. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over de wijze waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE EN CONTENT

De Website is eigendom van Lumen/Valo CC e.K. Tenzij anders aangegeven is alle op de Website vermelde of weergegeven content, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische elementen, gegevens, fotografische beelden, software en het selecteren en arrangeren daarvan ("Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl)"), eigendom van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl), diens licentiegevers of diens partners. Alle elementen van de Website, inclusief de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl), zijn beschermd door copyright, vormgevingsrechten, morele rechten, merkenrechten en andere rechten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom. 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Website en de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) zijn bedoeld voor klanten van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl). Het is u niet toegestaan om de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te gebruiken voor enig doeleinde dat geen verband houdt met uw zaken met Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl). Het is u specifiek niet toegestaan om:

■ de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) geheel of gedeeltelijk te downloaden, te kopiëren of weer te geven zonder, of in strijd met, een schriftelijke licentie van of overeenkomst met Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl);

■ data mining-technieken, robots of gelijksoortige methoden voor het verzamelen of achterhalen van gegevens te gebruiken;

■ gearchiveerde of in cache opgeslagen gegevenssets met Content van de Website aan een andere persoon of entiteit verstrekken;

■ de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te gebruiken voor de ontwikkeling van een softwareprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het trainen van een systeem voor machinaal leren of kunstmatige intelligentie (AI);

■ de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te manipuleren of anderszins weer te geven met behulp van framing of gelijksoortige navigatietechnologie;

■ voor een andere partij een registratie uit te voeren of een abonnement af te sluiten of te beëindigen voor enig product of enige service van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl), of hiertoe een poging te ondernemen indien u hiertoe niet uitdrukkelijk door de betreffende partij bent gemachtigd;

■ reverse-engineering toe te passen op of wijzigingen aan te brengen in of aan delen van de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl);

■  beveiligingsgerelateerde functies van de Website of systeembronnen, services of netwerken die in verbinding staan met of toegankelijk zijn via de Website te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren;

■ de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te verkopen, in licentie te geven, te leasen of anderszins voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl)

■ de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te gebruiken voor een ander dan het beoogde doeleinde. Dergelijk onbevoegd gebruik kan een schending van het toepasselijke recht opleveren, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright en merkenrecht, privacy- of persoonlijkheidsrechten en toepasselijke communicatieverordeningen en -wetten.

U verklaart en garandeert dat u alle toepasselijke wetten en voorschriften zult naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten en voorschriften inzake internet, data, e-mail, privacy en de doorgifte van uit de Duitsland of het land waarin u verblijft geëxporteerde technische gegevens.
Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) is niet verantwoordelijk voor het betalen van kosten aan u of aan derden in verband met het factureren of innen van licentiekosten van u. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en alle toepasselijke kosten van Derden (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcardkosten, wisselkoerskosten en vergoedingen voor grensoverschrijding). 

BELEID MET BETREKKING TOT INBREUK OP HET COPYRIGHT

In overeenstemming met de "Richtlijn (EU) 2019/790 inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt" en andere toepasselijke wetgeving hanteert Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) het beleid dat het account van een gebruiker, indien deze gebruiker de intellectuele-eigendomsrechten van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) of derden schendt, onder gepaste omstandigheden en uitsluitend ter keuze van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) zal worden beëindigd.

HANDELSMERKEN

De handelsmerken van Lumen/Valo CC, het Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl)-logo en enige andere op de Website vermelde product- of servicenamen of slogans zijn handelsmerken van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) en diens leveranciers of licentiegevers en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) of de merkhouder niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan metatags of andere "verborgen teksten" met daarin "Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl)" of enige andere naam, handelsmerk of product- of servicenaam van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te gebruiken. Daarnaast is de "look and feel" van de Website, inclusief alle page headers, grafische weergave, button icons en scripts, een merk en/of beschermde vormgeving van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) en deze mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt. Alle overige op de Website vermelde handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Verwijzingen naar producten, diensten, processen of andere informatie aan de hand van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormen en impliceren geen onderschrijving, sponsoring of aanbeveling hiervan door ons en mogen niet als zodanig worden beschouwd.

LINKS

Het is u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) niet toegestaan om een Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl)-logo of andere met copyright beschermde afbeeldingen van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te gebruiken om naar de Website te linken. Daarnaast is het u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) niet toegestaan om enig handelsmerk, logo of andere beschermde informatie van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl), inclusief de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl), te framen.
Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) doet geen enkel beroep en geen enkele uitspraak met betrekking tot en aanvaardt direct noch indirect enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, content, aard of betrouwbaarheid van externe websites die via een hyperlink op de Website toegankelijk zijn of websites die linken naar de Website. Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) heeft geen controle over dergelijke sites en Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) is niet verantwoordelijk voor de content van enige website waarnaar wordt gelinkt of enige link vermeld op een gelinkte website of enige herziening, wijziging of update van dergelijke websites. Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) verstrekt deze links alleen als service aan de gebruiker en het plaatsen van een link betekent niet dat Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) is verbonden aan enige website noch dat Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) enige daarop vermelde informatie onderschrijft of overneemt. U dient er rekening mee te houden dat onze Gebruiksvoorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn zodra u de Website verlaat. 
Uw deelname aan, correspondentie met of zakelijke verkeer met enige derde die u op of via de Website heeft gevonden met betrekking tot de betaling en levering van gerelateerde goederen of services en enige andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijk verkeer, geschiedt uitsluitend tussen u en de betreffende derde. U gaat ermee akkoord dat Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies, schade of andere kwesties van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijk verkeer.

INTERACTIEVE SERVICES OF GEBIEDEN

Op de Website kunnen Interactieve Gebieden of services beschikbaar zijn, waaronder blogs, chatruimtes, message boards, online hosting- of opslagservices en andere gebieden of services waarmee u of derden content, berichten, opmerkingen, materialen of andere items op de Website kunnen creëren, plaatsen of opslaan ("Interactieve Gebieden"). U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Interactieve Gebieden en u gebruikt deze op eigen risico. Door een Interactief Gebied te gebruiken, gaat u ermee akkoord geen van de hieronder weergegeven content op/via de Website te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins openbaar te maken:

■ Berichten, commentaren, gegevens, informatie, tekst, foto's, graphics, code of ander materiaal ("Gebruikerscontent") die/dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onzedelijk, onfatsoenlijk, suggestief, storend, bedreigend, inbreukmakend op privacy- of persoonlijkheidsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins opgepast zijn/is;

■ Gebruikerscontent die een strafrechtelijk delict inhoudt, aanmoedigt of die daarvoor instructies verstrekt, die de rechten van enige partij schendt of die anderszins aansprakelijkheid met zich meebrengt of enige plaatselijke, staats-, nationale of internationale wet schendt.

■ Gebruikerscontent die inbreuk kan maken op enig octrooi, handelsmerk, geheime knowhow, copyright of ander intellectueel-eigendomsrecht of contractenrecht van enige partij. Door Gebruikerscontent te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u het recht bezit om de betreffende Gebruikerscontent te verzenden, te distribueren en te reproduceren;

■ Gebruikerscontent waarin u zich uitgeeft voor enige andere persoon of entiteit of waarin u anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw connectie met een persoon of entiteit;

■ Advertenties, junkmail, spam of verzoeken;

■ Privégegevens met betrekking tot een derde, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;

■ Virussen, corrupte data of andere schadelijke, hinderlijke of destructieve bestanden; en

■ Gebruikerscontent die naar het eigen oordeel van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) ongepast is, die het gebruik van de Interactieve Gebieden of de Website door/van enige persoon beperkt of verhindert, die de beschikbaarheid van de middelen voor andere gebruikers nadelig beïnvloedt of die Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) of de gebruikers blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Daarnaast gaat u ermee akkoord door derden geplaatste Gebruikerscontent niet te verwijderen of te wijzigen. Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige door u of enige derde geplaatste, opgeslagen of geüploade Gebruikerscontent, noch voor enig verlies hiervan of enige schade hieraan en daarnaast is Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) niet aansprakelijk voor enige vergissingen, smaad, laster, smadelijke aantijgingen, weglatingen, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering die u onder ogen krijgt. U gebruikt Interactieve Gebieden op eigen risico. Als leverancier van interactieve services is Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) niet aansprakelijk voor enige uitspraken, verklaringen of Gebruikerscontent van de gebruikers op/in openbare forums, persoonlijke homepages of andere Interactieve Gebieden. Hoewel Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) niet verplicht is om de in een Interactief Gebied geplaatste Gebruikerscontent te screenen of te bewerken of om hier toezicht op te houden, behoudt Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) zich het recht voor om enige op de Website geplaatste of opgeslagen Gebruikerscontent wanneer dan ook, om elke willekeurige reden en volledig naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, te screenen of te bewerken. U bent volledig verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het vervangen van enige door u op de Website geplaatste of opgeslagen Gebruikerscontent en voor de hieraan gerelateerde (on)kosten. Enig gebruik van de Interactieve Gebieden of andere delen van de Website waarmee het voorgaande wordt geschonden, behelst een schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en kan onder andere tot gevolg hebben dat uw recht om de Interactieve Gebieden en/of de Website te gebruiken wordt beëindigd of opgeschort. U erkent en gaat ermee akkoord dat Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) is gerechtigd om enige informatie over u of uw gebruik van deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot, enige Gebruikerscontent, in te zien, te gebruiken of openbaar te maken indien dit noodzakelijk is om de wet na te leven of in verband met een gerechtelijke procedure; om de rechten of eigendommen van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) te beschermen en te verdedigen; of om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten of het algemene publiek te beschermen. 

REGISTRATIE EN ACCOUNTBEVEILIGING

In verband met uw gebruik van de Website gaat u ermee akkoord:

■ desgevraagd nauwkeurige, actuele en volledige gegevens over uzelf te vermelden op registratieformulieren op de Website ("Registratiegegevens");

■ de Registratiegegevens en enige andere door u aan Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) verstrekte gegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken zodat deze altijd nauwkeurig, actueel en volledig zijn en blijven; (c) de veiligheid van uw wachtwoord en identificatiegegevens te waarborgen;

■ Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging;

■ de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, alle van toepassing zijnde belastingen en alle van toepassing zijnde kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcardkosten, wisselkoerskosten en vergoedingen voor grensoverschrijding);

■ het volledige risico te dragen voor onbevoegde toegang tot uw Registratiegegevens en enige andere door u aan Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) verstrekte gegevens.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) en gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiegevers, medewerkers, agenten, externe informatieleveranciers en onafhankelijke contractanten te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) voortvloeiende uit of in verband met enige door u op/via de Website geplaatste, opgeslagen of verzonden Gebruikerscontent, uw gedrag, uw gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, een schending of vermeende schending van uw kant van de Gebruiksvoorwaarden voor de Website of enige daarin vervatte verklaring of garantie, onbevoegd gebruik van de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) door u of schending door u van enige rechten van anderen.

DE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE BEWERKINGSTOOLS EN DE CONTENT VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL), WORDT AANGEBODEN "AS IS" EN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) EN DIENS DIRECTIE, MEDEWERKERS, CONTENTLEVERANCIERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN SLUITEN VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES UIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, AFDOENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK OF DE NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF DE CONTENT VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING EN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE EN ENIGE UIT TE KEREN SCHADEVERGOEDING. ER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEBODEN DAT DE IN DEZE WEBSITE OF IN DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE GEÏNTEGREERDE FUNCTIONALITEITEN ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN. U EN NIET LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE-, ONDERHOUDS- OF HERSTELWERKZAAMHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE CONTENT VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL). WE BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE CONTENT VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE BESMETTELIJKE OF SCHADELIJKE ELEMENTEN. 

Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat de Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) Content nauwkeurig, juist en betrouwbaar is, maar we bieden geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) Content.
Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) biedt op de Website een zoekfunctie aan. Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) wijst alle verantwoordelijkheid voor de content en beschikbaarheid van informatie in onze zoekindex of directory uitdrukkelijk af. Daarnaast wijst Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) alle verantwoordelijkheid voor de volledigheid en nauwkeurigheid van enige directory of zoekresultaten af.
In sommige andere landen is uitsluiting of beperking van impliciete garanties of van de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan. Derhalve kan het zijn dat sommige of alle bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn in zoverre deze volgens de bepalingen in staats- of nationale wetten zijn verboden of uitgesloten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZIJN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) EN DIENS DIRECTIE, LEDEN, MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF DE VORDERING IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE SERVICES, DE CONTENT VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) OF DE MATERIALEN OP OF TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT OF TEN GEVOLGE VAN VERTROUWEN OP ENIGE VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) VERKREGEN INFORMATIE DOOR DE GEBRUIKER OF DIE VOORTVLOEIT UIT VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DE VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILS, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING OF ENIGE GEBREKEN IN DE PRESTATIES, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN OVERMACHT, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE BOEKHOUDING, PROGRAMMA'S OF SERVICES VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL). IN GEEN GEVAL IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL), ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGEKENDE NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GROTER DAN ENIGE COMPENSATIE (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE U AAN LUMEN/VALO CC (LUMENPHOTO.NL) BETAALT VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

TOEPASSELIJKRECHT EN BEVOEGDHEID

Een geschil dat op enige wijze betrekking heeft op uw gebruik van de Website of de Content van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) wordt voorgelegd voor vertrouwelijke arbitrage in Berlijn, Duitsland, tenzij u de intellectuele-eigendomsrechten van Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) op welke wijze dan ook heeft geschonden of heeft gedreigd te schenden, in welk geval Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) het recht heeft om enige rechtbank in de het land Berlijn (Duitsland) om een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening te vragen, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn tot kennisneming van vorderingen. Arbitrage onder deze bepaling geschiedt door één arbiter. Het oordeel van de arbiter is bindend en kan door een bevoegde rechterlijke instantie als vonnis worden uitgesproken. Voor zover mogelijk op grond van het toepasselijke recht, is het niet toegestaan een arbitrageprocedure onder deze Overeenkomst samen te voegen met een arbitrage waarbij enige andere partij is betrokken waarop de Gebruiksvoorwaarden voor de Website van toepassing zijn, ongeacht of dit geschiedt middels class action-arbitrage of anderszins.

BEËINDIGING

In weerwil van enige van deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website behoudt Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) zich het recht voor om wanneer gewenst en geheel naar eigen goeddunken uw account te beëindigen en/of uw gebruik van de Website te blokkeren.

DIVERSEN

Enige verklaring van afstand met betrekking tot enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden is pas van kracht als een schriftelijke versie van de betreffende verklaring door Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) is ondertekend. Als enige clausule van deze Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, is dit waar mogelijk niet van invloed op enige andere clausule en blijven alle overige clausules volledig van kracht en afdwingbaar. Alle niet uitdrukkelijk in dit document verleende rechten zijn voorbehouden.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Lumen/Valo CC (lumenphoto.nl) behoudt zich het recht voor om de in de Gebruiksvoorwaarden, alsmede enig beleid of enige richtlijn op de Website uiteengezette voorwaarden op ieder moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien we wijzigingen doorvoeren, veranderen we de datum achter de entry "Laatst bijgewerkt" boven aan deze Gebruiksvoorwaarden. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website zijn bekendgemaakt. Door de Website na de bekendmaking van enige wijzigingen te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de betreffende wijzigingen. We raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden te lezen telkens wanneer u één van onze websites bezoekt.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over de website of de gebruiksvoorwaarden.